Arii de interes

Am uitat parola
Voteaza
Grupul Scolar Industrial Baia de Fier Scurt istoric Inzestrata de Dumnezeu cu multe si neasemuite daruri, localitatea Baia de Fier este, cu adevarat, o pretioasa carte de vizita a Gorjului. In mi...
 Newsletter
Educaţie extracurriculară pentru Cetăţenie Activă

Potrivit Strategiei de dezvoltare a activităţii educative şcolare şi extraşcolare proiectată de MECTS “abordarea educaţională complementară formal –nonformal asigură plus valoarea sistemului educaţional. Astfel, se valorifica rolul definitoriu pe care educaţia îl exercită în pregătirea tuturor copiilor de a deveni cetăţeni activi într-o societate dinamică, în continuă schimbare, contribuind totodata la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii”.

În contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării, se face referire în documentul oficial şi la îmbunătăţirea nivelului de educaţie prin aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţioali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.

Acesta este, în esenţă, domeniul activităţilor extraşcolare ca fiind spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a rezultatelor învăţării. Neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extraşcolară şi extracurriculară o are asupra dezvoltării personalităţii elevului şi perpetuarea mentalităţilor eronate potrivit cărora elevul trebuie să se dedice integral studiului specific educaţiei formale - sunt acuze grave care se aduc sistemului actual educaţional şi care ţin în foarte mare măsură de perspectiva din care cadrul didactic priveşte educaţia.

Cadrul legislativ actual permite Consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare să iniţieze, să coordoneze şi să desfăşoare activităţi extraşcolare în conformitate de rezultatele analizei diagnostic realizată la nivelul unităţii şcolare şi a comunităţii locale. Astfel, fişa postului consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, anexă a ordinului nr. 3337 din 08.03.2002, prevede: încurajarea unei culturi organizatorice care stimulează comunicarea deschisă, participarea şi inovaţia, stabilirea legăturilor formale cu instituţii naţionale şi locale de cultură, direcţii judeţene pentru tineret şi sport, O.N. G.-uri, cluburi ale copiilor şi cluburi sportive şcolare, organizarea unor echipe mixte elevi / profesori pentru participarea la diferite proiecte locale, naţionale şi internaţionale, elaborarea proiectelor / programelor de parteneriat, identificarea partenerilor, derularea programelor, proiectelor şi evaluarea eficienţelor educative.

Proiectul “Educaţie extracurriculară pentru Cetăţenie Activă” finanţat prin POS DRU 2007-2013, Axa Prioritară1 -“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” se pliază perfect pe nevoia de formare profesională a cadrelor didactice implicate sau interesate de implicare în derularea unui proces de educaţie adaptat nevoilor societăţii actuale, adaptat dezideratelor unei educaţii europene. Stagiile de instruire teoretică, implementarea modulelor de training, înfiinţarea Centrelor de resurse la nivelul unităţilor şcolare, atelierele de planificare strategică şi pilotarea strategiilor educative vor face, cu siguranţă, ca în jurul unităţilor şcolare implicate, prin extensie, în localităţile Bustuchin, Tg Cărbuneşti, Baia de Fier, Ţicleni, Hurezani, Mătăsari, Tismana, Bumbeşti Jiu, Muşeteşti, Novaci, Rovinari şi Bîlteni să se creeze adevărate exemple de bună practică pentru judeţul Gorj şi nu numai.

Educaţia extra-curriculară pentru cetăţenie activă s-a remarcat ca un proces integrat ce are în vedere achiziţia de cunoştinţe, capacităţi, valori şi atitudini care îi transformă pe elevi în cetăţeni activi în comunitatea din care fac parte şi creşte gradul de participare în sistemul formal de educaţie. Particularităţile specifice educaţiei extracurriculare pentru cetăţenie activă facilitează implementarea noii abordări didactice prin care elevul devine sursă, producător, lider de opinie – participant activ. Cetăţenia activă, corelarea educaţiei pe tot parcursul vieţii cu dezvoltarea locală necesară dezvoltării personalităţii tinerilor reprezintă pentru şcoală provocări care devin din ce în ce mai evidente.

În proiectele destinate promovării cetăţeniei active pot fi avute în vedere: combaterea fenomenului de violenţă în şcoală, promovarea principiului şanselor egale şi respectul pentru diversitate în educaţie prin implicarea activă a elevilor în aceste activităţi precum şi în activităţi de tip voluntariat sau de familiarizare a tinerilor cu instituţiile europene şi rolul acestora în viaţa comunităţii.

Cea din urmă afirmaţie poate fi confirmată prin eficienţa derulării unui proiect educaţional la Grup Scolar Industrial Minier Bîlteni, din localitatea Bîlteni, judeţul Gorj.

Participanţi activi în cadrul acestui proiect au fost elevi ai şcolii, membri într-o comunitate rurală, de dimensiune medie în care predomina opinia că instituţiile europene produc efecte ce nu ating această comunitate. Beneficiari ai proiectului educaţional au fost toţi elevii G. S. I. M. Bîlteni şi reprezentanţi ai comunităţii locale.

Obiective ale proiectului educaţional:

₪ promovarea în rândul elevilor a conceptelor europene: activism, voluntariat, responsabilitate;

₪ formarea unei atitudini pozitive faţă de trecutul comunităţii locale;

₪ dezvoltarea interesului elevilor pentru voluntariat;

₪ creşterea implicării elevilor în viaţa comunităţii locale;

₪ conştientizarea importanţei fiecărui membru al comunităţii locale pentru dezvoltarea economică, socială şi culturală a acesteia;

₪ asimilarea unor noţiuni teoretice despre cetăţenie activă, voluntariat, drepturi şi obligaţii ale cetăţeanului;

₪ cooptarea elevilor în acţiuni concrete de intervenţie practică în viaţa comunităţii locale;

Activităţile proiectului educaţional:

întocmirea proiectului de parteneriat şi analiza lui;

₪ seminarii de informare a elevilor despre noţiuni fundamentale pentru cetăţenia activă;

₪ colectare de bunuri care vor fi donate unor elevi ce provin din familii defavorizate;

₪ drepturi şi obligaţii ale cetăţeanului;

₪ antrenarea/ implicarea elevilor în acţiuni care să adauge valoare comunităţii;

₪ colectarea de date despre istoricul comunităţii locale;

₪ seminarii de analiză a informaţiilor colectate;

₪ realizarea unui film despre trecut şi prezent în comunităţile vizate;

₪ realizarea de pliante şi materiale informative despre: cetăţenie activă, cetăţenie participativă, voluntariat, implicare;

₪ realizarea şi distribuirea de postere, calendare, pliante;

₪ sensibilizarea comunităţilor locale prin acţiuni vizibile;

₪ drumeţii, vizite la monumente istorice locale;

₪ realizarea de expoziţii în spaţii publice cu vizibilitate mare;

₪ realizarea unui cd cu principalele activităţi ale proiectului (produsul final);

organizarea simpozionului final cu participarea factorilor decidenţi la nivelul comunităţii;

₪ diseminarea informaţiilor culese şi a produsului final;

₪ redactarea raportului final.


Coica Iuliana Carmen

Consilier pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
Grup Şcolar Industrial Minier Bîlteni, Bîlteni, Gorj


  trimis de Cheyanna, la data de 27 May 2016 12:05
You're the greetast! JMHO http://rzzkrpj.com [url=http://akirdb.com]akirdb[/url] [link=http://azkjjtlbvda.com]azkjjtlbvda[/link]
  trimis de Esther, la data de 26 May 2016 05:05
It's imprtaeive that more people make this exact point.
  trimis de Margery, la data de 25 May 2016 22:05
Learning a ton from these neat arlsetci. http://sbncbuy.com [url=http://lbgccefhhb.com]lbgccefhhb[/url] [link=http://farptsbs.com]farptsbs[/link]
  trimis de Kourtney, la data de 25 May 2016 01:05
Why does this have to be the ONLY relabile source? Oh well, gj!
  trimis de Kaylin, la data de 24 May 2016 12:05
A piece of ertiduion unlike any other!